Tvoj košík

Tvoj košík je prázdny

Spolu 0.00

Prejsť do košíka

V zmysle čl. 13 GDPR Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe Identifikačné údaje Poskytovateľa:

FreeTech, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:47973498, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro

Poskytovateľa služieb je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@freetech.sk, telefonicky:

+421 44 202 89 27
+421 944 463 934

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 4.1. tohto článku.

Vaše osobné údaje spracúvame z organizačných dôvodov pri poskytnutí služby, pre poskytnutie služby, z dôvodu zaslania alebo sprístupnenia zakúpených produktov.

1.1

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, fotografia, e-mail, názov a sídlo spoločnosti sú pravdivé a súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné a dodacie účely, a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, informovanie užívateľa a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, newsletter…). V prípade nesprávnosti údajov, Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.

1.2

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1.1 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle nariadenia GDPR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

1.3

Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby alebo produktu a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje môžu byť za účelom dodania externou spoločnosťou poskytované tretím osobám/stranám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Na webom sídle mojvankus.com si Užívateľ môže zakúpiť produkty, pri ktorých je poskytnutie osobných údajov nutné poskytnúť tretej osobe pre zabezpečenie objednaného Produktu. Poskytovateľ je ale povinný v tomto prípade informovať Užívateľa (objednávateľa) Služby o tom, že pre poskytnutie osobných údajov je pre dodanie objednanej Služby potrebné poskytnúť tretej strane.

1.4

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, zákonov a nariadení. Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

1.5

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

1.6

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Poskytovateľ chráni osobné údaje v zmysle GDPR pred: znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

1.7

Informácie o právach Dotknutej osoby, užívateľa

 1. Práva osoby poskytujúcej osobné údaje:

  1. Právo na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 GDPR

  2. Právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR

  3. Právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR:

   1. na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,

   2. dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,

   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov,

   4. spracúvanie osobných údajov je nezákonné,

   5. je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, Zákona o ochrane os. údajov, osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,

   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDPR

  5. V zmysle čl. 19 GDPR je Poskytovateľ povinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania.

  6. Právo na presnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR

  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR

  8. V zmysle čl. 22 GDPR právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov

  9. V zmysle čl. 34 GDPR právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby.

1.8

Obmedzenie spracúvaných údajov

Poskytovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov ak:

 1. Dotknutá osoba správnosť osobných údajov namieta,

 2. Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, Dotknutá osoba odmieta ich výmaz a žiada len obmedzenie ich použitia,

 3. Poskytovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté,

 4. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných dôvodov, tu rozhoduje, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

1.9

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Predmet spracúvania osobných údajov:

 1. IS Zákazníci – vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, dodanie objednaných produktov a pod.