Tvoj košík

Tvoj košík je prázdny

Spolu 0.00

Prejsť do košíka

1. Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na informatívnom webe www.mojvankus.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

2. Objednávka – Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje Kupujúceho:

  • meno a priezvisko,
  • fakturačnú a/alebo dodaciu adresu,
  • druh/typ, množstvo a cenu tovaru,
  • fotografiu/obrázok súvisiaci s objednaným tovarom,
  • telefonický a emailový kontakt.

Ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.mojvankus.com

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

3. Zmluvné strany

Predávajúcim je:

FreeTech, spol. s r.o., so sídlom Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47973498, DIČ: 2024166122, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63054/L

Kontakt:

info@freetech.sk, 044 202 89 27

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom, bez ohľadu či sa jedná o právnickú alebo fyzickú osobu, sa riadi podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

4. Dodacie podmienky

Tovar je spravidla odoslaný kupujúcemu najneskôr do troch pracovných dní, odo dňa prijatia objednávky prihliadajúc na rozsah objednávky. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu alebo zákazníka. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru, náklady za dopravu sú účtované sumou 5,00 EUR o čom je Objednávateľ informovaný pri zadávaní objednávky. Náklady za dobierku tvoria výšku 1,00 EUR, ktoré sú pripočítané k cene za tovar, o čom je Objednávateľ informovaný pri výbere formy platby za objednávku.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v Objednávkovom formulári kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Objednávkovom formulári a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu a za predpokladu, že tovar bol poškodený už pri odoslaní nie počas prepravy, môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v prípade platby kartou vo výške 100% alebo po individuálnej dohode s predávajúcim na základe vystavenej predfaktúry.

Kupujúci vykonáva Objednávku pri akejkoľvek forme platby vždy “s povinnosťou platby”.

V prípade objednávky so zvolením formy platby - “Na dobierku” vzhľadom na prispôsobený tovar - tovar, ktorý je vyrobený na mieru podľa požiadaviek a zaslaných inštrukcií Kupujúcim, je Kupujúci povinný prevziať zaslaný tovar. V prípade neprevzatia zásielky si Predávajúci uplatňuje náhradu vzniknutej škody a to: náklady spojené s prípravou tovaru - jeho výrobou, odoslaním, vrátením balíka.

Predávajúci zasiela daňový doklad – faktúru elektronicky na e-mail uvedený v Objednávke, a/alebo spolu s tovarom.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

6. Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť a uvedenie kúpenej veci do prevádzky bolo realizované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, tovar bol akokoľvek poškodený počas prepravy.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci, ale to len v prípade, ak tovar prevzal Kupujúci od dopravcu v vonky nepoškodenom prepravnom obale, čím sa vylučuje poškodenie tovaru dopravcom. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru na adresu predávajúceho: FreeTech, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš 031 01

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok reklamačného technika príslušného výrobcu tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy - Fyzické osoby

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Vrátenie peňazí sa vzťahuje na nový tovar (nie na použitý),alebo po dohode.

8. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné údaje je Predávajúci oprávnený poskytnúť tretím stranám ako: Dopravca/kuriérska spoločnosť - len za účelom doručenia objednaného tovaru, SuperFaktúr-e - za účelom vystavenia daňového dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Používaním tohto internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a využívaním informácií, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho na základe telefonickej, osobnej, e-mailovej alebo písomnej žiadosti Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej odoslanej správe.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ak bude nákup uskutočnený podnikateľským subjektom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi.